Všeobecné podmienky účasti na podujatí


Ochrana osobných údajov:

Odoslaním registrácie súhlasím so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, a.s., IČO 34 000 445, so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika a spoločnosti The House of Congress, s.r.o., Kadnárova 2536/86, 831 51 Bratislava, Slovenská republika na účely ich zaradenia do databázy Zväzu a na ich využívanie na marketingové účely zväzu vrátane organizácie ďalších akcií a informovania o nich.Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Ochrana osobných údajov – Zväz Automobilového Priemyslu Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov – The House of Congress, s.r.o.

Podmienky zrušenia:

Zrušenie organizátorom:

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej Republiky (ZAP SR) si vyhradzuje právo na zrušenie podujatia z dôvodu malého záujmu alebo iných okolností, ktoré by učinili podujatie neživotaschopným. V prípade, že ZAP SR zruší podujatie, účastníkom bude ponúknutá plná náhrada.


Zrušenie účastníkom:

Okrem prípadov špecificky uvedených v registračných materiáloch, dvadsať pracovných dní pred podujatím, končí doba počas ktorej účastník môže po zrušení svojej účasti požadovať vrátenie registračného poplatku. Zrušenie účasti pred týmto dátumom, môže byť spoplatnené sumou 75 €. Účastníci, ktorí zrušia svoju účasť po tomto dátume už nemajú nárok na vrátenie registračného poplatku. Registračné poplatky tiež nebudú vracané účastníkom, ktorí sa rozhodnú podujatia nezúčastniť po tomto dátume. Zrušenie účasti bude akceptované iba v písomnej forme a musí byť organizátorom prijaté skôr ako 20 pracovných dní pred podujatím. Všetky žiadosti o vrátenie registračného poplatku musia byť uskutočnené účastníkom alebo držiteľom platobnej karty z ktorej bo poplatok uhradený. Žiadosti o vrátenie musia obsahovať meno a priezvisko účastníka a / alebo číslo faktúry a / alebo vstupenky. Tieto hore uvedené podmienky sa aplikujú na všetky podujatia organizované ZAP SR, ibaže by bolo uvedené inak v materiáloch o podujatí. Prosím dôkladne si preštudujte aj ďalšie informácie o podujatí.

Podmienky zhotovenia foto a video záznamov:

Organizátori plánujú fotografovať a / alebo zachytávať iné obrazové a zvukovo obrazové záznamy počas Newmatec 2020 a reprodukovať ich na použitie v tlači, marketingových materiáloch, reklamných materiáloch či už v tlači, elektronických alebo iných médiách vrátane, ale nie výlučne na internetovej stránky podujatia. Účasťou na podujatí Newmatec 2020, udeľujete organizátorovi práva použiť Vaše fotografie, zvukový alebo obrazovo zvukový záznam pre hore uvedené účely. Všetky záznamy a dáta zachytené počas podujatia sa stávajú majetkom organizátora a môžu byť zobrazené, distribuované alebo použité organizátorom na ktorýkoľvek z hore uvedených účelov.